KONKURS NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA DS. KULTURY ŻYWEGO SŁOWA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY W LUBLINIE

Data ogłoszenia
2014-02-26
Termin składania ofert
2014-03-19 12:00
Treść

Lublin, dn. 26.02.2014 r.

 

 

 

KONKURS NA STANOWISKO MŁODSZEGO INSTRUKTORA

 

DS. KULTURY ŻYWEGO SŁOWA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

W LUBLINIE

 

 

 

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie

 

Ogłasza konkurs na stanowisko instruktora ds. kultury żywego słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, tel. 81 532-49-27,

 

 

 

Liczba lub wymiar etatu: 0,5 etatu

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

- Wykształcenie wyższe kierunkowe: Filologia polska, literaturoznawstwo, studia aktorskie

 

- min. 2-letnie doświadczenie zawodowe,

 

- znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

 

- znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

 

- umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym,

 

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

- kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 

- umiejętności organizacyjne,

 

- odporność na stres,

 

- wysoka kultura osobista.

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Organizacja własnego warsztatu pracy:

 

  • przygotowywanie i gromadzenie materiałów metodycznych i repertuarowych ze swojej specjalności,

  • systematyczne doskonalenie zawodowe,

  • planowanie i dokumentowanie własnej pracy zgodnie z przyjętym trybem,

  • prowadzenie własnej formy pracy (zespół, prezentacje, spotkania).

 

3. Organizacja i prowadzenie poradnictwa z zakresu swojej specjalizacji.

 

4. Organizacja i prowadzenie form szkoleniowych dla instruktorów samorządowych domów kultury i nauczycieli pracujących z recytatorami.

 

5. Organizacja i współorganizacja form popularyzujących i promujących kulturę słowa.

 

6. Uczestniczenie w kursach, seminariach i innych formach doskonalenia zawodowego.

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny (wraz z danymi do kontaktu telefonicznego)

 

2) CV z zapisem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

 

3) kserokopie świadectw pracy

 

4) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie

 

5) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (zaświadczenia, opinie)

 

6) koncepcja pracy na w/w stanowisku (wydarzenia kulturalne, warsztaty, szkolenia, współpraca z innymi ośrodkami)

 

7) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia niezbędnym do pracy na danym stanowisku

 

8) dotychczasowe materiały dokumentujące posiadane osiągnięcia artystyczne

 

 

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 marca 2014 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko instruktora ds. kultury żywego słowa”. O dalszym etapie naboru osoby, które złożyły dokumenty zostaną poinformowane pisemnie lub telefonicznie.

 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Izabela Żukiewiczdodano do BIP dnia 26-02-2014 12:22:42